ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การยกเว้นภาษีเงินได้

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=291

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย
(๒) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(๓) ต้องเป็นเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามคำปรึกษาแนะนำ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท รวมทั้งการเจรจาเพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้ความเป็นธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(๔) ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป หรือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.