ยกเครื่อง ก.ม.ประกันชีวิต-วินาศภัย เพิ่มอำนาจคปภ. แทรกแซง

มาตรการหลักๆ ที่จำเป็น อาทิ มาตรการกำหนดความรับผิดของกรรมการบริษัทประกันภัย, มาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัยเพื่อให้เป็นสากล

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

คืบหน้าเป็นลำดับกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแม่บทประกันภัย 2 ฉบับคือพ.ร.บ.ประกันชีวิตและ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551 เพื่อให้ทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันรวมถึงโลกเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ถือเป็นการยกเครื่องกฎหมายประกันภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งที่ 2 นับแต่ปี 2535 และเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคปภ. ซึ่งตามเป้าหมาย ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553-2557 การแก้ไขกฎหมายประกันภัยทั้ง 2 ฉบับต้องแล้วเสร็จภายในปี 2557

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. กล่าวว่า ผลการศึกษาเบื้องต้นระหว่างคปภ.และมูลนิธิสถาบันกฎหมาย สำนักงาน กฤษฎีกา หน่วยงานรัฐที่ทำวิจัยด้านกฎหมาย ซึ่งคปภ.จ้างให้เป็นผู้ศึกษาวิจัยแนวทางการยกร่างกฎหมายแม่บท โดยเทียบเคียงจากกฎหมายสถาบันการเงินพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายประกันภัยต่างประเทศได้ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการ การยกร่างกฎหมายจะทำบนกรอบกว้างๆ 3 แนวทางคือ 1.เพิ่มเติมของใหม่ 2.คงเดิมของเก่าและ 3.ปรับปรุงเพิ่มเติมของเก่าให้ดีมากยิ่งขึ้น

ซึ่งมาตรการหลักๆ ที่จำเป็นจะต้องมีในกฎหมายประกันภัยฉบับใหม่ อาทิ มาตรการกำหนดความรับผิดของกรรมการบริษัทประกันภัย, มาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัยเพื่อให้เป็นสากล โดยแต่ละมาตรการจะมีมาตรการย่อยๆ ออกมารองรับ อย่างการให้กรรมการร่วมรับผิดชอบความเสียหายของบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชน, บริษัทประกันภัยต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตลอดเวลา

กำหนดมาตรการให้สำนักงานคปภ. เข้าไปแทรกแซงหากบริษัทประกันภัยมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ อาทิ ปัญหาด้านฐานะการเงิน แม้ปัจจุบันคปภ.จะเข้าไปแทรกแซงได้ผ่านมาตรการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน จะเพิ่มเติมเข้าไปพร้อมกับปรับปรุงมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมี Fit and Proper หรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีความสำคัญในการบริหารบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาหรือบุคคล ที่มีอำนาจกระทำการในบริษัท กำหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย, ความโปร่งใสในการปฏิบัติการงานของบริษัทประกันภัย (Corporate Governance), อินชัวรันส์ บูโร (Insurance Bureau) หรือการให้บอร์ดคปภ.มีอำนาจที่จะให้บริษัทประกันภัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะใช้ในการกำกับดูแลบริษัทเพื่อคุ้มครองประชาชน อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร เป็นต้น

มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการฉ้อฉลต่างๆ อาทิ การทุจริตของประชาชนในการทำประกันภัย บริษัทฉ้อโกงผู้เอาประกันภัย เป็นต้น มาตรการเกี่ยวกับการถ่ายโอนพอร์ตรับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทรับประกันภัยรถยนต์ไว้จำนวนมาก เกิดปัญหาด้านฐานะการเงิน ทางคปภ.มีมาตรการให้บริษัทนั้นๆ ผ่องถ่ายพอร์ตประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทอื่นได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนรวมถึงบริษัทนั้นๆ ไม่ให้ต้องเลิกกิจการไป, การกำกับแบบรวมกลุ่ม (Group Wide) คือกำกับดูแลไปถึงบริษัทแม่ และบริษัทลูกอื่นๆ ในเครือ ไม่ใช่แค่บริษัทประกันภัยเพียงอย่างเดียว ส่วนที่เหลือเป็นการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

“เป็นภาพคร่าวๆ เป็นกรอบกว้างๆ ที่เราและกฤษฎีกาเห็นตรงกันว่า แนวทางการยกร่างกฎหมายใหม่ควรจะเป็นแบบนี้คือ อันไหนที่ดีอยู่แล้วก็คงไว้ อันไหนไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดี อันไหนยังไม่มีก็เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ทางคปภ.จะนำเปเปอร์ผลศึกษาของกฤษฎีกามาหารือเป็นการภายในกับส่วนงานทั้งหมดในคปภ. หลังจากวันนั้นน่าจะเห็นภาพชัดเจนกรอบการยกร่างกฎหมายใหม่จะมีแนวทางเป็นอย่างไร”

หลังจากคปภ. หารือเป็นการภายใน จะนำผลศึกษาของกฤษฎีการวมถึงข้อสรุปจากคปภ.มาหารือกับธุรกิจประกันภัย (Hearing) เบื้องต้นดูว่าภาคธุรกิจในฐานะผู้ใช้กฎหมาย มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก่อนจะนำผลศึกษาที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปยกร่างกฎหมายใหม่ต่อไป โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อยกร่างกฎหมายต่อไป ซึ่งกระบวนการยกร่างกฎหมายน่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า

อนึ่ง การยกร่างกฎหมายประกันภัยทั้ง 2 ฉบับทำบนหลักการใหญ่ๆ 2 เรื่อง คือ 1.ทำอย่างไรให้ธุรกิจประกันภัยมั่นคงและเติบโตได้ต่อไปและ 2.คุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการทำประกันภัยและปลอดภัยจากการทำประกันภัยมากที่สุด

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.