บอร์ด คปภ. เห็นชอบกรอบการควบคุมบริษัท ประกันภัย

ลดปัญหาการโต้แย้งการใช้อำนาจตามดุลยพินิจ กรณีที่บริษัท ประกันภัย มีฐานะ หรือการดำเนินการ ในลักษณะอันอาจให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา ประกันภัย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบในการใช้อำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ชีวิต : มาตรา 53) ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งการใช้อำนาจตามดุลยพินิจ ตามมาตราดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายว่า บริษัท ประกันภัย มีฐานะ หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชน โดยได้กำหนดแนวทางในการออกคำสั่งให้บริษัท ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย ใน 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่มีการทุจริต เช่น บริษัท ประกันภัย ยื่นรายงานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือแสดงรายงานอันเป็นเท็จ มีการตกแต่งบัญชี ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หรือให้มีหนี้สินน้อยลง หรือบริษัทจัดส่งรายงานฐานะการเงินต่าง ๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่มีแสดงบันทึกภาระผูกพันที่เป็นหนี้สิน หรือมีพฤติกรรม หรือการกระทำที่ส่อไปทางทุจริต เบียดบังทรัพย์สิน รวมถึงมีเจตนาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตให้แก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการ และสั่งห้ามขยายธุรกิจ หากส่งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย ให้แก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการ และหยุดรับ ประกันภัย เป็นการชั่วคราว

2. กรณีที่มีความบกพร่องร้ายแรง เช่น บริษัทไม่ยื่นรายงานประเภทต่างๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ไม่ยื่นรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ ประกันภัย และรายงานเงินกองทุน หรือมีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ประวิงการคืนเบี้ย ประกันภัย ที่ต้องจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่าย หรือคืนไปโดยไม่สุจริต จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชน รวมถึงกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ แต่บริษัทก็ยังคงฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

โดยบริษัทประกันชีวิต ให้แก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการ และสั่งห้ามขยายธุรกิจ หากส่งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย ให้แก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการ หรือแก้ไขการดำเนินการ และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า แนวทางในการควบคุมดังกล่าวฯ สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการแจ้งให้บริษัท ประกันภัย รับทราบโดยทั่วกัน และจะออกเป็นประกาศนายทะเบียนในลำดับต่อไป

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=859

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.