คปภ.จัดสัมมนาขั้นตอนการดำเนินงานกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

คปภ.จัดสัมมนาชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะเปิดขาย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. จัดสัมมนาชี้แจง “ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ให้กับบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในประเด็น ขั้นตอนการรับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาประกันภัยต่อสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย ให้เป็นไปตามขั้นตอน กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ) กำหนด โดยมีบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในกรณีการรับประกันภัย การรับส่งข้อมูลการรับประกันภัย รวมถึงการประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกันภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังให้คำชี้แจง และตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวฯ แก่บริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความโปร่งใส พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะดำเนินการเปิดขายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

นอกจากการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว ในส่วนของผู้เอาประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้เชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมอาคารชุดไทย และผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมฟัง “การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สัมมนานำความรู้เรื่องโครงสร้างการรับประกันภัยพิบัติ การให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ รูปแบบการรับประกันภัย วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และข้อยกเว้นการรับประกันภัยพิบัติ ไปสื่อสารให้แก่ ธุรกิจ SME อุตสาหกรรม และประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และหันมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ การสัมมนาดังกล่าวฯ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวางระบบการบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” จะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 3 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ ที่เข้าลักษณะและมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนดเท่านั้น ซึ่งในกรณีเกิดอุทกภัยจะไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงอยู่แล้ว เช่น พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน เป็นต้น โดยรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เป็นแบบจำกัดความรับผิด (Sub Limit) ที่ให้ความคุ้มครองบ้านอยู่อาศัย ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราเบี้ย ประกันภัยที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี และธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) ทุนประกันไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนประกันภัย คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ที่มีทุนประกันภัยมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป จะจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนประกันภัย โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว สำนักงาน คปภ. จะลงพื้นที่ไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ต่อไป

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.