คปภ.หนุน ประกันภัย อีเคลม จ่ายค่าชดเชยอุบัติเหตุรวดเร็ว

บริษัท ประกันภัย สถานพยาบาล มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมในระบบ ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสามารถเคลม ประกันภัย ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

20150525 doctor-care2 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อมอบรางวัลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิกู้ชีพและกู้ภัย ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอี เคลม ซิทเต็ม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุตามการคุ้มครองของ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ทำให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เพราะระบบดังกล่าวจะดูแลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าสินไหมและยังลดระยะเวลาการจ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัย จาก 15 วัน เหลือไม่เกิน 7 วัน และในอนาคตจะเหลือเพียง 1-2 วันเท่านั้น

ทั้งนี้ การที่ สปสช.ร่วมกับระบบอีเคลมครั้งนี้ จะช่วยให้ได้รับทราบระบบข้อมูลของผู้ประสบภัย รวมถึงการใช้สิทธิ์ของผู้ประสบภัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบอีเคลม โดยปัจจุบันมีบริษัท ประกันภัย ใช้ระบบดังกล่าว 37 บริษัท และมีสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนกว่า 2,076 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยกว่า 1,762 หน่วยงาน เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานร่วมมือกัน โดยสามารถเคลมค่าสินไหมทดแทน ประกันภัย ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจาก รถยนต์ ได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ คปภ.จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องอัตราความคุ้มครอง เบี้ย ประกันภัย โดยเฉพาะอัตราเบี้ย ประกันภัย ของกลุ่มรถจักรยานยนต์ ที่ยังต่ำและมีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากถนนกว่าร้อยละ 80 มาจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นอุบัติเหตุจาก รถยนต์ ซึ่งตามอัตราส่วนการเพิ่มเบี้ย ประกันภัย และส่งเงินคุ้มครองให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันเบี้ย ประกันภัย อยู่ที่ 300 บาท อาจจะเพิ่มเป็น 400 บาท เพื่อชดเชยในส่วนที่กลุ่ม รถยนต์ แบกรับเบี้ย ประกันภัย 600 บาท แต่ความคุ้มครองไม่สูงมาก จึงจะปรับเพิ่มการคุ้มครองในส่วนของ ประกันภัยรถยนต์ ดังนั้นจึงเชื่อว่าความร่วมมือผ่านระบบอีเคลม จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วมากขึ้น

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.