บอร์ด คปภ. เห็นชอบเกณฑ์ลงทุนใหม่ของบริษัท ประกันภัย

หลักเกณฑ์การลงทุนบริษัท ประกันภัย ให้เข้าใจง่าย​สอดคล้องในตลาดเงิน ตลาดทุน ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=654

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)​เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนมีนาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ.​เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ….​เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน​ในการประกอบธุรกิจอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะการรับ ประกันภัย ​ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ประกันภัย โดยมีการแก้ไขประเด็นหลัก 3 ส่วน ดังนี้

1. ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน​โดยคำนึงถึงความมั่นคง สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และภาระหนี้สินของบริษัท ประกันภัย ​และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิหลักการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในลักษณะ Counterparty limit, Product limit ​และ Issuer limit

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้น​และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน ตลาดทุน เช่น​การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

3.​เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน​และการประกอบธุรกิจอื่น หลักธรรมาภิบาล​และข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถ​และความเหมาะสมของบุคคลากร เช่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทการ​แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดูแลการลงทุนของบริษัท​และให้บริษัทบริหารสินทรัพย์​ให้สอดคล้องเพียงพอกับสำรอง ประกันภัย ​และภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอา ประกันภัย บริษัทที่ประสงค์หรือมีการลงทุนเกินสัดส่วนที่กำหนด ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน แสดงความพร้อม​และขอความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยสำนักงานจะพิจารณาการลงทุนเกินสัดส่วนที่กำหนด​ในลักษณะการลงทุนในพอร์ตการลงทุนเพื่อตนเอง (Proprietary Investment Portfolio) โดยใช้กระแสเงินลงทุนของตนเอง

เลขาธิการคปภ. กล่าวเสริมว่าการปรับปรุงประกาศ คปภ. ฉบับนี้​เป็นการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์​เงื่อนไขการลงทุนใหม่ทั้งฉบับ​เพื่อให้เข้าใจง่าย​และสอดคล้องกับพัฒนาการในตลาดเงิน และตลาดทุนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังคงยึดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรักษาระดับความเสี่ยงไว้เหมือนเดิม​เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับความพร้อมของระบบงานและบุคลากร โดยก่อนหน้านี้สำนักงาน คปภ.​ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางกำกับการลงทุน​และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันภัย อันประกอบด้วยผู้แทนจาก ก.ล.ต. ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา​เพื่อให้แนวทางกำกับการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล​และแนวทางการกำกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาคการเงิน นอกจากนี้ยังได้นำความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา​เพื่อให้บริษัทมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.