AEC : เงื่อนเวลา ‘ประกันภัย’ ปรับตัว

ยกร่างกฎหมายแม่บท ว่าด้วยเรื่องการประกันภัย เพื่อยกระดับธุรกิจประกันภัยของไทยให้มีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ปี2558 การเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใกล้เข้ามา ยิ่งเป็นแรงบีบให้ภาครัฐและธุรกิจปรับตัว เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นจากการเปิดเสรีและอาเซียนจะเป็นตลาดเดียว รวมถึงธุรกิจประกันภัย

อย่างบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย และปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 6 คน เข้าโครงการ “DE Workshop Asian Credit Union Development Education Program” ที่ ACCU จัดขึ้นในไทย

“การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการนี้ นับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์ให้ชาติสมาชิกได้รับทราบ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับบุคลากรจากสหกรณ์ที่เป็นชาติสมาชิกด้วยกัน และเป็นการรองรับการเปิด AEC ที่จะมีขึ้นในปี 2558 นี้”

สำหรับ ACCU มีประเทศสมาชิกอยู่ในเอเชีย ออสเตรเลีย แคนาดา กว่า 30 ประเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์สมาชิกได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งกันและกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร วิธีการขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลาย ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และวิถีของชาวสหกรณ์อย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ระดมความคิดเห็น การยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยเรื่องการประกันภัยเพื่อยกระดับธุรกิจประกันภัยของไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล และเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยในการรองรับการเปิด AEC.

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.