Archive for September, 2014

บอร์ด คปภ. เห็นชอบกรอบการควบคุมบริษัท ประกันภัย

ลดปัญหาการโต้แย้งการใช้อำนาจตามดุลยพินิจ กรณีที่บริษัท ประกันภัย มีฐานะ หรือการดำเนินการ ในลักษณะอันอาจให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา ประกันภัย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบในการใช้อำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.