Posts Tagged ‘MSIG’

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ ยอดเคลมน้ำท่วมทะลัก

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ เคลมประกันภัยน้ำท่วมจ่อแสนล้าน

MSIG-ประกันภัยรถยนต์บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แจ้งว่าหลังการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมของทางลูกค้าที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย กับทางบริษัทซึ่งตอนนี้เกือบจะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 80% โดยมูลค่าความเสียหายของสินไหม ประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมเกือบหนึ่งแสนล้าน ซึ่งมูลค่าความเสียหายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและทรัพย์สินในโรงงานมีความเสียหายมากโดยเฉพาะเครื่องจักร

จากการประเมินเบื้องต้น บริษัทฯไม่คาดค่าความเสียหายจะมากเท่านี้ เนื่องจากค่าความเสียหายจาก ประกันภัยรถยนต์ นั้นพอรับได้แต่ในส่วนของเครื่องจักรที่แช่น้ำนานๆ ทำให้เกิดความเสียหนักกว่าเก่า และบริษัท ประกันภัยรถยนต์ และบริษัทประกันวินาศภัยภัยแห่งอื่นๆ ก็ประสบความเสียหายนี้ด้วย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ดำเนินการจ่ายจ่ายสินไหมไปกว่า 20% ซึ่งจะทยอยจ่ายให้ครบถ้วนโดยเร็ว ส่วนทางด้านบริษัท ประกันภัยรถยนต์ อื่นๆจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด  ประเมินค่าสินไหม 80,000 ล้านบาทโดยประมาณ และดำเนินการจ่ายสินไหมไปแล้วประมาณ 10%  บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัย มีค่าความเสียหายประมาณ 50,000 ล้านบาท ดำเนินจ่ายสินไหมไปแล้วประมาณ 10% เช่นกัน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กระทรวงการคลังแจ้งหมายกำหนดการไว้ ส่วนการเพิ่มทุนของทางบริษัท สมโพธิ์ ประกันภัยรถยนต์ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้วจะเพิ่มทุน 2,800 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้เพิ่มทุนให้ การเพิ่มทุนครั้งใหม่นี้เพื่อให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งมากขึ้น

ส่วนยอดความเสียหายด้านการประกันภัยจากอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด มียอดค่าเสียหายรวมที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องเข้ามาทั้ง ประกันภัยรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 270,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเสียหายลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมกว่า 260,000 ล้านบาท ส่วนค่าเสียหายจากภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วน ประกันภัยรถยนต์ ยอดวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.